CoHumans

Referenssit

CoHumansin asiakkaina on organisaatioita kaikilta yhteiskunnan sektoreilta. Inhimillinen kestävyys sopii jokaisen työyhteisön agendalle.

Yhdistämme akateemisen osaamisemme työelämän konkreettiseen kehittämiseen taidolla ja kokemuksella, jota et muualta löydä. Monitieteinen ja monimetodinen osaamisemme sopii monimutkaisen maailman työyhteisöjen haasteiden ratkaisemiseen.

CoHumansin työtä ohjaavat palo paremman maailman rakentamiseen, syvä kunnioitus jokaisen ihmisen ainutlaatuista arvokkuutta kohtaan sekä kriittinen ja utelias mielenlaatumme.

Referenssit

HELSINGIN KAUPUNKI: Johtamisvalmennuksella kohti inhimillisesti kestävää hybridityötä

On suuri ilo tehdä yhteistyötä CoHumansin kanssa. Ensinnä CoHumansin väki on tarjoamiensa sisältöjen todellisia syväosaajia ja toiseksi heidän oma vuorovaikutustyylinsä vahvistaa inhimillisesti kestävän johtamisen sanomaa. CoHumansin ja esihenkilöidemme yhteiset hetket olivat työarkemme keitaita, joissa meillä oli mahdollisuus rauhoittua yhteisen asian ääreen ja joista saimme energiaa ja oivalluksia vietäväksi suoraan esihenkilötyöhön.

Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Lähtökohta

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan työyhteisöissä inhimillisen kestävyyden merkitys on tunnistettu. Toimialan hallinnon esihenkilöt toivoivat uusia ajattelutapoja ja välineitä ihmisläheiseen johtamiseen hybridityön arjessa. Miten inhimillisesti kestävää kulttuuria vahvistamalla voi vaikuttaa koko yhteisön jaksamiseen? Miten tukea alaisia korona-ajan muuttuvan työelämän riittämättömyyden ja epävarmuuden kokemuksissa?


Ratkaisu

CoHumans rakensi esihenkilötiimille inhimillisesti kestävän johtamisen valmennuskokonaisuuden. Kokonaisuudessa huomioitiin erityisesti etä- ja hybridityön haasteet ja mahdollisuudet inhimillisen yhteyden kokemukselle. Valmennuskokonaisuus lähti liikkeelle yhteisen ymmärryksen luomisesta: missä juuri meillä mennään inhimillisessä kestävyydessä? Kahdeksan kuukauden ajalle jaettu valmennus koostettiin itsenäisestä reflektiosta, yhteisistä ryhmävalmennuksista sekä osana arkea toteutettavista itsenäisistä tehtävistä.


Opit

Valmennuskokonaisuus oli vastavuoroinen kasvuprosessi: myös CoHumansin käsitys etä- ja hybridityön inhimillisesti kestävästä johtamisesta syveni. Vaikuttavia oivalluksia syntyi, kun yhdessä analysoitiin myötätunnon ja oikeudenmukaisuuden  tasapainoa hybridityöhössä, tai kun etsittiin itsemyötätunnosta ja myötätunnosta uusia näkökulmia ajanhallintaan. Konkreettiset työkalut auttoivat oivallusten viemisessä arjen toimintatavoiksi. CoHumansin ja Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnon yhteistyö on myöhemmin jatkunut yhteisessä tutkimushankkeessa.

GOFORE: Teknologiayritys matkalla eettisen digitaalisen maailman pioneeriksi

CoHumansin Anna Seppäsen kyky hahmottaa alamme usein hankalia eettisiä kysymyksiä ja tuoda niihin käytännönläheisiä ja ymmärrettäviä ratkaisuja on ollut todella suureksi avuksi. Lisäksi olemme käyneet lukuisia todella innostavia keskusteluja, jotka ovat saaneet minut huomaamaan, miten arvokasta ja uutta luovaa eri alojen asiantuntijoiden yhteistyö voi parhaimmillaan olla.

Kristiina Härkönen, Chief Sustainability Officer, Gofore

Lähtökohta

Teknologiayritys Gofore oli käynnistänyt eettisen toimintaohjeiston tekemisen. Tavoitteena oli luoda perusta Goforen roolille eettisemmän digitaalisen maailman edelläkävijänä. Goforelaisilta oli tullut ohjeistoa varten ideoiden runsaudensarvi. Miten siis löytää yhteinen linja ja vakuuttava struktuuri ohjeistoon?


Ratkaisu

CoHumans toi ohjeistoon etiikan teorioista ammentavan jäsennyksen sekä tutkimustiedon näkemykset siitä, miksi eettinen toiminta on nykyorganisaatiolle paitsi hyvinvointi- niin myös menestystekijä. Ohjeistoa rakennettaessa tärkeää oli elämänmakuinen, inhimillinen ja Goforen kulttuuria heijastava eetos. Ohjeiston jalkauttamiseksi CoHumans on valmentanut Goforen johtoryhmää etiikassa sekä yhdessä Goforen asiantuntijoiden kanssa kehittänyt eettisen arvioinnin apuvälineitä Goforen vahvalle osaamisalueelle, datan ja tekoälyn hyödyntämiseen.


Opit

Arki Code of Ethics -dokumentin julkaisemisen jälkeen on osoittanut, että ohjeisto aidosti toimii eettisesti kiperien tilanteiden käytännöllisenä käsikirjana. Ohjeisto on rohkea avaus, joka tuo esille koko työyhteisön eettisen osaamisen merkityksen vastuullisessa liiketoiminnassa. Kunnianhimoinen ote ohjeistoa laatiessa kannatti: ohjeisto on pantu merkille Goforen sidosryhmissä.

HYRIA: Koulutus- ja valmennusorganisaation kohtaavampi työkulttuuri

On ollut huikeaa olla mukana tässä hankkeessa, joka on nostanut arkiseen keskusteluun myötätunnon ja -innon teemat ja niiden merkityksen työelämässä. Koko henkilöstön konkreettiset innovoinnit pienistä sekä suurista kohtaamisen teoista on kiteytetty kaikkien hyödynnettäviksi. Kokeiluideat, joita on pidetty erityisen tärkeinä, on viety luovin tavoin arkeen vahvistamaan työyhteisön myötätuntoisia ja -intoisia kohtaamisia. Tämän hanke heijastuu varmasti myös opiskelijoihimme ja asiakkaisiimme.

Jenniina Bies-Wikgren, päävalmentaja, Hyria

Lähtökohta

Ammatillisen koulutuksen, työllistymisen ja syrjäytymisen ehkäisemisen palveluita tarjoavalla Hyrialla on takana pitkä muutosten aika organisaatiorakenteen järjestelyn ja ammatillisen koulutuksen reformin myötä. Miten monien eri toimipisteiden organisaatiossa vahvistetaan kokemusta siitä, että ollaan samaa yhteisöä? Hyriassa on valtava määrä osaamista, joka saadaan yhteistyöllä vielä paremmin käyttöön.


Ratkaisu

CoHumans ja Hyria käynnistivät syksyllä 2019 keväälle 2021 kestävän prosessin, jonka fokuksena on kohtaamisen kulttuurin vahvistaminen ja myötätunnon edellytysten tukeminen. Konkreettisesti kohtaavampi arki on edennyt yhteisluomisen kautta: kohtaamiskokeiluilla on testattu uusia tapoja muun muassa arkiseen vuorovaikutukseen, palaverikäytäntöihin ja yksiköiden väliseen yhteistyöhön. Syksyllä 2020 yhteiskehitettiin arvoperustainen toimintaohjeisto korona-ajan etä- ja lähikohtaamisiin.


Opit

Vaikuttavinta antia ovat olleet tutkimustiedosta ammentavat työpajat, joissa Hyrian koko 500-päinen henkilöstö on kehittänyt työkulttuuria tiimirajat ja toimispisteet ylittävissä ryhmissä. Näin on purettu myötätuntoisen yhteistyön arkista estettä; että emme tunne niitä, joiden kanssa työskentelemme. Suurin muutos on tullut yhdessä tehden, kohtaamiskokeilujen kautta. Yksi muutoksen indikaattori on, että myötätunnon sanasto on juurtunut osaksi hyrialaista puheenpartta.

KELA: Dialogityökalu vastuullisten tekoälyratkaisujen kehittämiseen

Tavoitteenamme oli luoda helppo työkalu, jota kuka tahansa tekoälyä hyödyntävän ratkaisun kehityksessä mukana oleva voi hyödyntää. Ei tarvitse olla eetikko tai tekoälyn syvällinen osaaja astuakseen vastuullisen tekoälyn taloon ja ottaakseen osaa keskusteluun. CoHumansin kanssa työskentely oli sujuvaa ja lopputulos ylitti odotukset kaikin tavoin.

Riikka Lindroos-Järvitalo, kehityspäällikkö, Kela

Lähtökohta

Kelan koordinoimassa Sotebotti-verkostossa sosiaali- ja terveysalan toimijat kokoontuivat kehittämään ja jakamaan osaamista keskustelevasta tekoälystä. Tekoälyn eettiset kysymykset nousivat usein esille, mutta niiden käsittelyyn ei oikein tuntunut olevan selkeää tapaa.


Ratkaisu

CoHumans toteutti syksyn 2022 aikana Sotebotti-verkostolle kokonaisuuden, jossa koulutettiin verkoston jäseniä tekoälyn etiikasta, ja kehitettiin yhdessä etiikan aputyökalua. Yhteiskehittämiseen osallistui bottiratkaisujen parissa työskenteleviä tiimejä useista organisaatioista. CoHumansin eetikko, TT Anna Seppäsen johdolla syntyi ”Vastuullisen tekoälyn talo – tekoälyn etiikan dialogityökalu julkisen sektorin hankkeisiin”. Työkalu tuo aivan uuden menetelmän tekoälyn eettisten kysymysten jäsentämiseen.


Opit

Nykyisellään tekoälyn etiikan keskusteluissa korostetaan, toisinaan liikaakin, eettisiä ohjeistoja ja sääntöjä. Lisäksi kuitenkin tarvitaan dialogityökalumme kaltaisia menetelmiä, joissa periaatteiden ja arjen välimatkaa kurotaan umpeen. Etiikka tulee nivoa mukaan tekoälyteknologioiden kehitysprosesseihin, ja siinä ”Vastuullisen tekoälyn talo” on avuksi.

TTK: Kohti yhdessä tekemisen kulttuuria – työkulttuurin kehitysprojekti työelämäasiantuntijoille

Tartuimme CoHumansin tarjoukseen selkeästi kuvatun prosessin ja tutkimuksellisen otteen johdosta. CoHumansin työote oli ratkaisukeskeinen ja yhdessä tekemistä edistävä. Erityisesti meitä miellytti se, miten projektissa yhdistettiin tieteellinen pohja käytännönläheiseen työotteeseen. Prosessin aikana syntynyt yhteisösuuntautuvuuden käsite on helpottanut meitä jäsentämään toimintaamme.

Rauno Hanhela, toimitusjohtaja, Työturvallisuuskeskus

Lähtökohta

Työelämän asiantuntijaorganisaatio Työturvallisuuskeskus halusi uuden strategiakauden kynnyksellä kehittää yhteistyötaitojaan. Keskustelukulttuurin ja rakenteiden haluttiin ilmentävän entistä paremmin organisaation arvoja, kuten luottamusta ja uudistamista. Lisäksi haluttiin auttaa esihenkilöitä tiimityön tukemisessa.


Ratkaisu

CoHumans tarjosi TTK:lle fasilitoidun kulttuurinkehitysprosessin. Sen alussa luotiin tarkempi tilannekuva laadullisia tutkimusmenetelmiä hyödyntäen. Prosessin aikana hyödynnettiin yhteiskehittämistä sekä CoHumansin syväymmärrystä inhimillisistä organisaatioista. Koko työyhteisön yhteisten työpajojen rinnalla kulki johtoryhmävalmennus. Jatkuvuutta tuettiin erilaisten materiaalien, kuten videoiden ja fasilitointiohjeiden avulla.


Opit

Prosessin aikana TTK:laiset saivat uutta osaamista ja käsitteistöä psykologisen turvan, arvostuksen, myötäinnon ja luottamuksen rakentamisen teemoista. Yhteiskehitetyt kokeiluideat vietiin työarjen käytänteisiin. Yhteistyön aikana syntyi yhteisösuuntautuvan organisaation käsite, jonka avulla TTK:n työkulttuurin yhteinen suunta kirkastui.

Millainen ratkaisu sinun työyhteisöllesi sopisi?

Ota yhteyttä

Asiakkaita ja yhteistyökumppaneita